Menu

Όροι Χρήσης

www.befair-sourcing.com

Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 9/9/23

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης (“Όροι”) πριν χρησιμοποιήσετε την www.befair-sourcing.com (www.befair-sourcing.com) Όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

    Αποδοχή των Όρων

1.1. Οι παρόντες Όροι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ΒeFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς.

1.2. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

    Πνευματική ιδιοκτησία

2.1. Ο Ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητάς του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, εικόνων, λογότυπων, ήχου, βίντεο, λήψεων, δεδομένων και άλλου υλικού (“Περιεχόμενο”), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΒeFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ή των δικαιοπαρόχων της.

2.2. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αναπαραγάγετε, να διανείμετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να παρουσιάσετε ή να εκτελέσετε δημοσίως, να αναδημοσιεύσετε, να κατεβάσετε, να αποθηκεύσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΒeFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

    Συμπεριφορά χρήστη

3.1. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

3.2. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, δεν πρέπει να:

3.2.1. Να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να υποβαθμίσει τον Ιστότοπο ή να παρεμποδίσει τη χρήση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε άλλο μέρος.

3.2.2. Να ανεβάζετε, να αναρτάτε, να μεταδίδετε ή να διαθέτετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο, προσβλητικό της ιδιωτικής ζωής άλλου προσώπου, μισητό ή φυλετικά, εθνικά ή με άλλο τρόπο επιλήψιμο.

3.2.3. Να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να συλλέγετε, να αποθηκεύετε ή να αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα για άλλους χρήστες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

3.2.4. Να υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλον τρόπο ψευδώς την υπαγωγή σας σε κάποιο πρόσωπο ή οντότητα.

    Περιορισμός της ευθύνης

4.1. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ΒeFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές ή οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας ή άλλων άυλων ζημιών, που προκύπτουν από:

4.1.1. Την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας.

4.1.2. Οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου μέρους στον Ιστότοπο.

4.1.3. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που λαμβάνεται από τον Ιστότοπο.

    Αποποίηση ευθύνης

5.1. Ο Ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” και “ως διατίθεται” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή.

5.2. Η ΒeFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα είναι χωρίς σφάλματα, χωρίς διακοπή, ασφαλής ή απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

    Τερματισμός

6.1. Η ΒeFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο

7.1. Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της [Δικαιοδοσία σας], χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

7.2. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή τον Ιστότοπο θα ασκείται αποκλειστικά στα δικαστήρια της [Δικαιοδοσία σας], και συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των εν λόγω δικαστηρίων.

    Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

8.1. Η ΒeFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αντικαθιστά τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

8.2. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά την έναρξη ισχύος οποιασδήποτε αναθεώρησης, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους Όρους, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση της Ιστοσελίδας.

    Διαχωρισιμότητα

9.1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη ή άκυρη σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, η εν λόγω ανεφάρμοστη ή άκυρη διάταξη δεν καθιστά τους παρόντες Όρους ανεφάρμοστους ή άκυρους στο σύνολό τους. Αντιθέτως, η μη εκτελεστή ή άκυρη διάταξη θα τροποποιείται και θα ερμηνεύεται έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εν λόγω διάταξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.

    Ολόκληρη συμφωνία

10.1. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ΒeFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συνεννοήσεις, προφορικές ή γραπτές.

    Στοιχεία επικοινωνίας

11.1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@befair-sourcing.com.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Σας ευχαριστούμε για τη χρήση του ΒeFair Sourcing!

NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νεές θέσεις εργασίας μέσω e-mail!