Menu

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Απορρήτου
για τον ιστότοπο www.befair-sourcing.gr

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία ««ΒeFair Sourcing ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο εξής «ΒeFair Sourcing», οφείλει, στο πλαίσιο της λειτουργίας της, να επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας και ειδικότερα, των υποψήφιων εργαζομένων, που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της, για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τους συγκεκριμένους σκοπούς, για τους οποίους τυγχάνουν επεξεργασίας. Οι σκοποί αυτοί είναι η εκπλήρωση των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη σχέση ανάμεσα στην ΒeFair Sourcing και τους χρήστες της ιστοσελίδας, στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών της πρώτης. Ως εκ τούτου, η συλλογή/επεξεργασία των δεδομένων του εκάστοτε χρήση πραγματοποιείται αυστηρά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (στο εξής ΓΚΠΔ), καθώς και για τη συμμόρφωση της με όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τις διατάξεις του. Επιπρόσθετα, ο χρήστης και ο υποψήφιος εργαζόμενος παρέχει τη ρητή συγκατάθεση του για την εν λόγω συλλογή και επεξεργασία για διοικητικούς, οργανωτικούς και διαχειριστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της σχέσης, που τον συνδέει με την ΒeFair Sourcing.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τους τρίτους με τους οποίους τα μοιραζόμαστε. Επιπρόσθετα, η Πολιτική περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και πώς αυτά χρησιμοποιούνται

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα μας. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα  νοείται “κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί”, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παρέχονται, είτε άμεσα από εσάς, είτε έμμεσα με την αυτόματη συλλογή τους, μέσω της Ιστοσελίδας.

  • Προαιρετική παροχή Προσωπικών δεδομένων

Για τη δημιουργία του λογαριασμού σας είναι απαραίτητη, για λόγους ταυτοποίησης σας ,η αναγραφή συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, όχι περισσότερων από τα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Η  οικειοθελής παροχή των δεδομένων πραγματοποιείται, με τη συμπλήρωση ενός τετραγωνι-δίου, που υποδηλώνει τη θετική και σε πλήρη γνώση σας παροχή των δεδομένων στην εταιρία μας και  συνιστά ρητή ένδειξη συγκατάθεσης στην επεξεργασία. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας είναι ελεύθερα ανακλητή. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη μη παροχή ορισμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες, τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε.

  • Δημοσίευση στη βάση δεδομένων που διατηρούμε τα βιογραφικά:

Ως αναζητών εργασία μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας και λοιπά προσωπικά σας δεδομένα για τη δημοσίευση στην Ιστοσελίδα και την αποθήκευσή τους στη βάση δεδομένων, που διατηρούμε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλετε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την επικοινωνία μαζί σας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της απασχόλησης, που σας ενδιαφέρει και προωθώντας σας ως υποψήφιο σε πιθανούς εργοδότες.

  • Προαιρετική αποστολή του βιογραφικού για επεξεργασία και διόρθωση

Μέσα από την Ιστοσελίδα, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της (μέσα από την αντίστοιχη ενότητα και μόνο έπειτα από σχετικό αίτημα του χρήστη), να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ΒeFair Sourcing για να το επεξεργασθεί και ενδεχομένως να το τροποποιήσει. Αν επιλέξουν αυτή την λειτουργία οι χρήστες, η ΒeFair Sourcing μόλις ολοκληρώσει την επεξεργασία του βιογραφικού, θα αποστείλει στον υποψήφιο το τροποποιημένο βιογραφικό. Όλα τα προσωπικά δεδομένα από την συγκεκριμένη λειτουργία, αφαιρούνται από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, μόνο ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει εκ νέου το τροποποιημένο  βιογραφικό του, σε περίπτωση που το επιθυμεί, στον λογαριασμό που τηρεί στην Ιστοσελίδα.

  • Αιτήσεις εργασίας

Κάνοντας αίτηση, ως υποψήφιος σε μια θέση εργασίας που έχει δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα, κοινοποιείτε το προφίλ σας και ότι αυτό περιέχει (δηλαδή τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε συμπληρώσει, καθώς και το αρχείο του βιογραφικού σας ) στον εργοδότη που έχει δημοσιεύσει την συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η ΒeFair Sourcing δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα που παρείχατε για τη συμπλήρωση της αίτησης εργασίας σας για σκοπό πέρα από την παροχή δυνατότητας στον Εργοδότη να παραλάβει την αίτηση αυτή ή να τη διαχειριστεί για την ενδεχόμενη πρόσληψή σας.

  • Ενημερωτικά Δελτία και Ειδοποιήσεις εύρεσης εργασίας

Με την εγγραφή σας στο newsletter πραγματοποιείτε εγγραφή στην αντίστοιχη υπηρεσία μας προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις για ανεύρεση εργασία και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΒeFair Sourcing και τους συνεργάτες της. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε αποκλειστικά για να σας κοινοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες αυτές για να προσαρμόσουμε τις ειδοποιήσεις για την εύρεση εργασίας στις προτιμήσεις σας. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε και εντελώς δωρεάν, μπορείτε να απεγγραφείτε από την υπηρεσία επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (“unsubscribe/ διαγραφή”) και να μη λαμβάνετε στο εξής των ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις ανεύρεσης εργασίας και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαγραφή από το newsletter δεν συνεπάγεται την συνολική διαγραφή του λογαριασμού σας.

  • Δημοσίευση για θέσεις εργασίας

Ως εργοδότης, μπορείτε να δημοσιεύσετε θέσεις εργασίας στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ενότητα. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για να προσλάβετε επαγγελματίες, είναι πιθανόν να σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα όπως όνομά, τηλεφωνικό αριθμό εκπροσωπου, κλπ. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για σκοπούς που αφορούν χρεώσεις. Μπορεί επίσης να περιλάβουμε κάποια από αυτά τα δεδομένα στη διαφήμιση της εργασίας. Η Ιστοσελίδα δύναται να διαφημίσει αγγελίες που έχουν δημοσιευθεί σε αυτήν, σε άλλες ιστοσελίδες (όπως Facebook, LinkedIn, Instagram κλπ) για την γνωστοποίησή της σε πιθανούς υποψήφιους. Σε περίπτωση ανάρτησης αγγελίας και υποβολής ενδιαφέροντος για αυτήν από πλευράς των χρηστών της ιστοσελίδας /υποψήφιος εργαζόμενος, υπεύθυνος για την νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, στα οποία απέκτησε πρόσβαση, καθίσταται ο εργοδότης.

  • Δημόσιο προφίλ εργοδότη

Κατά την εγγραφή σας, ως εργοδότη, στην Ιστοσελίδα, επιλέγετε αν επιθυμείτε το προφίλ σας να είναι δημόσιο ή όχι. Επιλέγοντας ναι στο αντίστοιχο πεδίο, πληροφορίες της εταιρίας σας, όπως η διεύθυνσή της, η επωνυμία της, οι ιστοσελίδες της, το λογότυπο της, η περιγραφή, που ενδεχομένως θα προσθέστε εσείς και οι τυχών υπόλοιπες αγγελίε,ς που έχετε δημοσιεύσει στην Ιστοσελίδα θα είναι ορατές στους χρήστες, κάνοντας κλικ στην επωνυμία σας στη δημοσιευμένη αγγελία σας.

Προσωπικά Δεδομένα που Μοιραζόμαστε

Η ΒeFair Sourcing δεσμεύεται να μην διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο για σκοπούς για τους οποίους αυτή δημιουργήθηκε και λειτουργεί, δηλαδή για τη υπόδειξη υποψήφιων εργαζόμενων σε  εργοδότες και πάντα εντός των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει υποβάλλει ο χρήστης.

Με την παροχή σε εμάς προσωπικών δεδομένων, μέσω της ιστοσελίδας, μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ενδεδειγμένους σκοπούς. Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να μοιραστούμε να προσωπικά σας δεδομένα με φορείς παροχής υπηρεσιών, που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και στο πλαίσιο των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Οι συγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται μέσω σύμβασης να δρουν μόνο με δική μας εντολή και να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων στον βαθμό που απαιτείται. Δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή να τα διαθέτουν σε τρίτους εκτός αν προβλέπεται απαραίτητο να εκτελέσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για την εταιρία ή για να ανταποκριθούν σε νομικές υποχρεώσεις.

Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε δεδομένα σας σε τρίτους,  εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή πρόκειται για δικαστική απόφαση ή  έχει τεθεί αίτημα από τις δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές.

Όταν μεταφορτώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση δεδομένων βιογραφικού σημειώματος, μας παρέχετε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πιθανούς εργοδότες, οι οποίοι θα έχουν ελάχιστη πρόσβαση στη βάση δεδομένων των υποψηφίων μας, και αποκλειστικά πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, ως Αποδέκτες των Δεδομένων. Οι εργοδότες διατηρούν πρόσβαση στα βιογραφικά των χρηστών, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη αγγελία για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα τρία έτη από την ημερομηνία ανάρτησης της αγγελίας, πέρα από το οποίο η πρόσβαση αυτή διακόπτεται. Μετά την λήψη του βιογραφικού σημειώματος των χρηστών, απαιτείται οι ίδιοι οι εργοδότες να διαφυλάσσουν τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για σκοπούς πρόσληψης σε εργασία, και καθίστανται πλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων από πλευράς του υποψήφιου εργοδότη και επιθυμίας άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος που παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλούμε να ανατρέξετε και στην Πολιτική Απορρήτου του εργοδότη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δικές του πρακτικές.

Δικαιώματα και Επιλογές

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα, που αποθηκεύονται και να έχετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία». Έπειτα από την υποβολή αίτησης πρόσβασης στα δεδομένα, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όπως απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας.

Στην περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι λανθασμένα, ανακριβή ή εκτός ισχύος, θα τα διορθώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημά σας για διόρθωση.

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους ή να αιτηθείτε την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην φορητότητα), εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν αποδεχθείτε την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία», ή εναλλακτικά πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος της παρούσας σελίδας. Στην περίπτωση αυτή, θα προβούμε σε ανωνυμοποιήση των προσωπικών σας δεδομένων στην βάση δεδομένων και στη διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς στο άτομό σας με μελλοντική ισχύ του παρόντος σε εφαρμογή του δικαιώματος στην διαγραφή (δικαίωμα στην λήθη) του υποκειμένου των δεδομένων, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της, μέχρι την στιγμή της διαγραφής, επεξεργασίας των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων  διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

Μεταφορές Δεδομένων

Η εταιρία κυρίως συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ε.Ε. ή χρήσης τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών εκτός Ε.Ε., θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, συγκεκριμένα, τις νομικές απαιτήσεις για την επαρκή προστασία όσον αφορά μεταφορά δεδομένων εκτός της Ε.Ε.

Διατήρηση Αρχείων

Η εταιρία διατηρεί τα προσωπικά  δεδομένα μόνο για όσο χρειάζεται ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς συλλογής τους, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από την ισχύουσα νομοθεσία, και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών ετών από την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού, εκτός αν το υποκείμενο των δεδομένων επαναβεβαιώσει την συναίνεση του στην επεξεργασία των δεδομένων του και επιβεβαιώσει την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει. Σε περίπτωση αδράνειας, η οποία αποδεικνύεται από την απουσία εισόδου του υποκειμένου στον λογαριασμό του με χρήση των προσωπικών του κωδικών, για πάνω από 24 μήνες ο λογαριασμός καθώς και όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα του χρήστη διαγράφονται από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. 

Συνδέσεις Προς Λοιπούς Ιστοτόπους

Παρέχουμε συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους εκτός της εταιρίας για δική σας ευκολία και πληροφόρηση. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα, και εφόσον δεν συνεργάζονται με την εταιρία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.

Ασφάλεια: Διατηρούμε τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέσα προστασίας, με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από κατά τύχη ή παράνομη καταστροφή, κατά τύχη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, διάδοση ή πρόσβαση, από κατάχρηση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην κατοχή μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ.

Ενημερώσεις: Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ενημέρωσης μέρους της παρούσας Πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να την ελέγχετε συχνά, ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις της Πολιτικής. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, θα δημοσιευθεί μια προειδοποίηση στην αρχική σελίδα και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν 15 μέρες μετά τη δημοσίευση. Θα σημειωθεί παρακάτω η ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και ποια έκδοση έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.

Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να αποκλείσετε την πρόσβαση ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικό υλικό και να ρωτήσετε ο,τιδήποτε για τις πρακτικές απορρήτου, την χρήση ή μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση, ή εναλλακτικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση.

  • E mail επικοινωνίας: info@befair-sourcing.com
  • E mail Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: Ειρήνη Αλοΐζου

NEWSLETTER

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νεές θέσεις εργασίας μέσω e-mail!